Okänd (8109r)

TitelsidaOm boken
Riksens ständers allmänna besvärs- och oeconomieutskotts betänkande af den 12 maji 1818; jemte memorial af den 13 junii 1818, angående inrättandet af en ny bergslag i Norrbotten och Lappmarken m.m. – Stockholm, 1818. – 20 s. ; 22 cm.

 

Sökord
Bergsbruk; juridik; lagar

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Utdrag ur boken
Om inom Svenska området finnes en trakt, hvarest climatets hårdhet och den långa vintern förneka dess Inbyggare, att anse Åkerbruk såsom en hufvudnäring, men hvarest outtömlige i dagen liggande jernberg, af rikhaltig och godartad malm, omätelige skogar, ypperlige tillfällen till betesmarker och åt alla kanter genomskärande strömmar finnas; så synes naturen sjelf anvisa till frågans besvarande. Ett sådant landskap finnes uti Norrbottens Län, omkring Luleå, Råne, Ängeså, Kalix och Torne elfvar, hvarest alla ofvannämnde fördelar synas vara förenade, och der en större befolkning samt konstens åtgärder endast saknas, för att utveckla de skatter, hvilka naturen derstädes med rik hand nedlagt. (s. 9)