Grubb, Nils (7202g)

Titelsida Om boken
Grubb, Nils, 1681-1724
En sanfärdig och på bewisliga skähl sig grundande berättelse om det så kallade owäsendet i religion och kyrckio-disciplin, för hwilcket denna Uhmo församling, igenom någras, dehls argsinnades, dehls oförståndigas falska tidningar kommit : i förklehnligit rychte. Utgifwen af Nils Grubb … – Stockholm, 1721. – 78 s. ; 16 cm.
Hfr. bd.

 

Sökord
Religion; pietism; kyrkan; Umeå

Läs boken i modernt teckensnitt (PDF-format) (nytt fönster)

Bokvisning (Kräver plug-in/insticksmodul) (nytt fönster)

 

Om författaren
Grubb
, Nils, präst.
Grubb stötte på motstånd i sitt arbete som kyrkoherde i Umeå landsförsamling. Grubb hade studerat utomlands, bland annat vid det tyska universitetet i Halle. Halle var känt för sin pietistiska hållning och Grubb misstänktes och kritiserades för pietism. Grubb försvarade sig och blev efter sin död helt rentvådd från beskyllningarna om irrlärighet. Grubb arbetade även för nykterhet och samemission. I och med att han var inspektor över skolorna i Lycksele och Umeå hade han stort inflytande över undervisningen och religonsvården.

Samma dag, som Kongl. Maj:ts Utslag föll, ang. det så kallade Oväsendet i Umo, neml. d. 12 Jan. 1726, afgick också Kongl. Maj:ts ”Bref til samtel. Consistorierne, at alla af Läroståndet skola af Predikestolen innehålla både med thet ordet Pietist, och Pietisteries utropande, hvarmedelst thet ordet Pietet, eller Gudsfruktan förvandlas til et Smädeord, så och med obetänkta elenchis och bestraffningar, och i stället låta sit hufvudverk vara, at drifva then lärdom, som är om Gudachtigheren, samt des rätta och sanskylliga utöfning”. (Warmholtz, D. 4 , s.327)

Källa
Norrländsk uppslagsbok: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om den norrländska regionen. Umeå: Norrlands Universitetsförlag. Bd. 1, s. 378

Warmholtz, Carl Gust. (1967). Bibliotheca historica: sveo-gothica. Köpenham: Rosenkilde og Bagger. D. 4, s. 327.